ТЕСТОВЕ ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА

Тези тестове са за официално изпитване в часовете за контрол и оценка. Те се раздават на учениците във вид на разпечатани бланки. Бланките за всеки тест се изтеглят от сайта: https://locrat.net/za-uchiteli/. Учениците тренират вкъщи или в клас тестовете, дадени в учебниците и учебните тетрадки. Те са примерни и се попълват с възможности за поправки. Нека учениците свободно вписват текст в своите тетрадки и учебници. Учебниците и учебните тетрадки от 8 клас нагоре не са предназначени за многократно ползване.

Форматът на нашите тестове е предназначен за оценка на знание, разбиране и позиция в три степени на трудност. Той следва в редуциран вариант зрелостния изпит. Тестовете са обяснени по-подробно в 11 глава на тази книга. Тестовете са за края на всеки раздел от програмите, а където разделите са малки, те се сливат. Например уводният раздел за философията по програма, който се повтаря частично в трите класа и е малък, се слива със следващия раздел. В началото на 9. и 10. класове се дават задължителните тестове за входно ниво, а в края на трите класа: тестове за изходно ниво за целия материал.

В края на сроковете не предвиждаме такива тестове. Срочните оценки са комплексни и се формират на база всички типове знания и умения по дейности.

Оценка на тестовете: В края на всеки тест е приложена таблица, в която учителят удобно вписва получените точки и ги събира. Максималният сбор от точки е: 10+20+20 = 40. 40 точки отговаря на 4 единици по шестобалната система. Те се добавят към основата 2 и се получава максимална оценка 6. Тази техника на оценяване е проста и избягва високия праг на средната оценка, ако се приложат други критерии, например среден 3 за половината правилни отговори и решени задачи.

Въпроси и задачи:

  1. Какво зная? Въпроси за разпознаване. В отговорите на тези въпроси трябва да разпознаете понятия, автори и концепции. Означете правилния отговор или попълнете липсващите думи. За всеки отговор получавате максимум 1 точка (10х1= 10).

Разширен вариант: В учебниците и учебните тетрадки фигурира вариант с 10 въпроса. Този вариант е добър за тренировка и подхожда на философски паралелки или средни училища с по-високи изисквания. Недостатъкът на този вариант е, че трудно се определя оценката, когато за един въпрос при възможно повече от един верни в различна степен отговора (което не винаги може да се избегне във философските дисциплини), или пък при задача за попълване на няколко термина в кратък текст. Учителят е изправен пред нуждата да дели едната точка на няколко части. Но този разширен вариант е подходящ за изходно ниво.

Съкратен вариант: Тук и в ресурсите за учители предлагаме съкратен вариант и в него въпросите от първия клас са 5 вместо 10 и всеки носи максимално по 2 точки. Така сборът отново е 10 и оценката е по-лесно определима. (5х2 = 10).

  1. Какво разбирам? Въпроси и задачи за разбиране (5). Тук ще покажете вашето разбиране на формите на общуване. Дайте вашето решение на проблемите, описани във въпросите и задачите. За всеки отговор получавате максимум 4 точки (5х4= 20).
  2. Каква е моята позиция? Задача за собствено решение (1 от 2 варианта). Тук ще проверите вашето умение за анализ на текст или казус. Изберете от дадените варианти (текст, казус). За решението получавате максимум 10 точки (1х10 = 10).

ГОДИШНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

СВАЛЕТЕ ЛИЧНО ЗА ВАС:
Лекции по философска дидактика.

Да си пожелаем успешна съвместна работа!
Екипът на „Екстрем“
Проф. С. Герджиков, управител