ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА „ЛОКРАТ“ ЕООД

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ УРЕЖДАТ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ВСЕКИ ПОТРЕБИТЕЛ („Потребител”) и „ЛОКРАТ” ЕООД (Издателство „.ЛОКРАТ“, приемник на издателство „ЕКСТРЕМ“), („Доставчик”) С ДОСТЪПА ДО ИНТЕРНЕТ САЙТА locrat.net („Сайт”) И ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, ИНТЕГРИРАН В САЙТА.

ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ СЕ ПРИЛАГАТ КАКТО ЗА УСЛУГИ, КОИТО ИЗИСКВАТ РЕГИСТРАЦИЯ, ТАКА И ЗА УСЛУГИ, КОИТО НЕ ИЗИСКВАТ РЕГИСТРАЦИЯ.

ТОЗИ ИНТЕРНЕТ САЙТ ДАВА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ от ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕДИНСТВЕНО ЗА ЛИЧНИ (НЕТЪРГОВСКИ) ЦЕЛИ.

2. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

2.1. Договорът между Доставчика и Потребителя ще се приема за сключен към момента, когато Потребителят е влязъл в сайта и ползва ресурси от него.

2.2. Сайтът представлява електронна среда, в която се извършват услуги, предлагани от Лократ ЕООД.

Потребителят ползва свободно достъп до безплатните електронни издания или иска активиране на профил в Сайта, с което потвърждава своето информирано съгласие за сключване на този договор от разстояние по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителите. Тези Общи условия с всички изменения и допълнения към тях представляват пълното съдържание на договора, сключен между Доставчика и Потребителя.

2.3. Регистрацията в Сайта автоматично създава възможност за Потребителя да ползва наличните на Сайта електронни ресурси, продукти и услуги при тези Общи условия и/или на общи условия, съответно приложими към електронните ресурси, продукти и услуги, предлагани чрез различни функционалности на Сайта, включително чрез други сайтове, към които Сайтът препраща.

2.4Договорът между Доставчика и Потребителя при регистрация се приема за сключен съгласно данните, предоставени от последния на Доставчика в хода на Регистрацията за създаване на акаунт в Сайта на Доставчика и съдържащи се в личния профил на Потребителя.

3. ОБЩИ УСЛОВИЯ

3.1. С влизането в сайта за ползване на неговите ресурси Потребителят потвърждава, че е запознат с тези Общи условия, актуален към момента на активацията, и е съгласен да бъде обвързан от тях и да се съобразява с всички разпоредби на Общите условия.

3.2. Достъпът до електронните учебници и помагала в сайта е свободен. Той се отнася изключително за некомерсиално и лично ползване на достъпа от Потребителя.

3.3„ЛОКРАТ“ ЕООД може да променя тези Общи условия, без предварително да уведомява Потребителите. С приемането на Общите условия по реда на чл. 3 Потребителят се съгласява да бъде обвързан от всички последващи промени в тях, включително, но не само, във връзка с настъпили или очаквани задължителни нормативни разпоредби, технологични промени, засягащи предоставяните продукти и услуги, промени в цялостната бизнес среда или съществени нейни елементи, промени в данъчното облагане, изменения в условията в специфичния сектор на онлайн услуги и други. Потребителят ще има на разположение на Сайта изменения актуализиран текст на Общите условия. Измененията стават задължителни за Потребителя, ако той не възрази в едномесечен срок, считано от датата, на която измененият актуализиран текст бъде качен на Сайта. Ако в горепосочения срок Потребителят изрично възрази писмено срещу конкретно предлагано изменение на Общите условия, при липса на друга уговорка ще се счита, че такова възражение е валидно основание за прекратяване на договора. При липса на друга писмена уговорка между Страните договорът ще се счита прекратен след изтичане на 7 (седем) работни дни от датата, на която Потребителят депозира такова възражение на служебния адрес за кореспонденция, посочен по-долу, в чл. 8.2, включително чрез писмен документ с обратна разписка.

4. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

4.1. Съдържанието на Сайта, включително, всички текстове, книги, материали, графики, образи, лого, произведения на изкуството, интерфейс системи, компютърни кодове  други материали или информация, независимо от техния вид, формат или функционалност, публикувани на Сайта по време на действието на договорните отношения между Страните, са интелектуална собственост на Доставчика. Всякакво неоторизирано използване на този Сайт в нарушение на Общите условия и действащото законодателство на Република България, регламентиращо авторското право и сродните му права, представлява нарушение на закона. Копирането, захранването на бази данни, предаването, възпроизвеждането, публикуването, разпространението, съхраняването или използването на Сайта или елементи от неговото съдържание по какъвто и да е друг начин освен посочения в тези Общи условия, без предварителното изрично писмено съгласие на „ЛОКРАТ“ ЕООД е забранено. “ЛОКРАТ” ЕООД ще сезира компетентните органи при нарушение на своите права на интелектуална собственост и ще претендира за обезщетение в пълен обем според конкретния случай.

4.2. Потребителят изрично се задължава да спазва всички авторски права, както и права, произтичащи от търговски марки, патенти и други обекти на интелектуална собственост на Доставчика и на всяко трето лице във връзка с използването на Сайта. Тези Общи условия не предоставят на Потребителя никакви други права освен правото да закупува и ползва продукти и/или услуги по уговорения в този документ начин: лично, без разпространение и предаване на други лица на електронните продукти в Сайта.

Потребителят няма право да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднение при ползването на Сайта от другите потребители,.

Потребителят има право да цитира информация от Сайта, като посочва задължително източника и носи отговорност за точността и достоверността на цитираната информация.

Включването на линкове към материали от Сайта в интернет страница на Потребителя се допуска само с предварителното изрично писмено съгласие на Доставчика.

Потребителят няма право да изменя съдържанието на Сайта, нито да използва HTML код, за да изтегля съдържание от Сайта.

5ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

5.1. Доставчик на стоките/услугите:

„ЛОКРАТ” ЕООД: дружество, валидно учредено и съществуващо съгласно законите на България, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205787643, със седалище и адрес на управление: гр. София, Студентски град, бл. 7А, и собствен сайт с интегрирана в него електронна платежна система: www.locrat.net.

5.2Основни характеристики на стоките и услугите:

  • потребителски профили чрез регистрация, която дава възможност за достъп до стоки и услуги чрез Сайта.
  • безплатен достъп за учители до електронни ресурси: учебници, учебни помагала, тестове, годишни разпределения, методически материали и други образователни ресурси;
  • платен достъп до електронни учебници, учебни помагала, и други електронни образователни ресурси, доставяни от Доставчика на и чрез Сайта.
  • платени  издания на учебна литература и други произведения, собственост на Доставчика.
  • достъп до споделени материали, обучителни програми и онлайн семинари;
  • получаване на имейл с информация от регистрираните Потребители на Сайта.

Доставчикът може периодично да предоставя и допълнителни стоки и услуги, достъпни чрез използването на Сайта.

5.3. Цени на стоките и услугите

Цените и търговските отстъпки на Продуктите, предлагани чрез Сайта, са изписани при продуктите в Сайта. Доставчикът актуализира цените и промените са валидни от момента на обявяването им на Сайта и на пазара.

5.4. Цени на доставките. Цените на доставянето на печатни произведения, собственост на Доставчика, са за сметка на Потребителя.

5.5. Потребителят може да заплаща цената на Продуктите, предлагани чрез Сайта чрез наложен платеж, банков превод, чрез дебитна или кредитна карта, а при налична в Сайта възможност: чрез онлайн системите за разплащане еPay, Еasypay, B-Pay, и други.

5.6. Доставка на Продуктите, предлагани чрез сайта www.locrat.net:

Печатните издания се доставят на посочен от Потребителя адрес (адрес на офис на куриерска компания) в попълнената от Потребителя заявка срещу получаване на продажната цена.

5.7. Доставката на електронни продукти (достъп до издания) се извършва чрез осигуряване на достъп на Потребителя до съответните закупени електронни продукти съгласно тези Общи условия след получаване на тяхната продажна цена посредством един от гореизброените форми на заплащане.

5.8. С доставката на заплатените в пълен размер Продукти договорът между Страните се счита за изпълнен.

6. ПРАВО НА ОТТАЗ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ГАРАНЦИЯ:

Потребителят има право да се откаже от договора с писмено изявление в срок от 14 (четиринадесет) дни, без да посочва причина и без да дължи обезщетение.

6.1. Всички транспортни и други разходи във връзка с връщането на стоката са за сметка на Потребителя, който трябва да изпрати или предаде продуктите обратно на Доставчика не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото да се откаже от договора.

Срокът за отказ започва да тече от датата на получаване на продукта или на достъп до електронното издание.

6.2. Уведомление за отказ от договор за закупуване на продукти чрез Сайта се изпраща до Доставчика чрез имейл до: locratpress@gmail.com,  izdatelstvoextrem@gmail.com.

6.3. При заявен чрез уведомление отказ от договора Доставчикът възстановява на Потребителя платените суми, ако продуктът е в същия вид както при доставката, в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Потребителят е заявил отказа договора, в същото платежно средство, с което Потребителят е заплатил цената на Продуктите.

6.4. Разходите по връщането на продукта са за сметка на Потребителя.

6.5. Ако целостта и/или качеството на продукта на хартиен носител са нарушени от момента на доставка до момента на обратно приемане на продукта, Доставчикът може да не приеме върнатия Продукт. Потребителят носи отговорност за намалената стойност на Продукта.

6.6. Доставчикът или Потребителят, според конкретния случай, има право да извърши прихващане на вземането си срещу всяко свое насрещно задължение към другата страна до размера на по-малкото от тях.

6.7. Стандартният формуляр за упражняване на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителя е предоставен по-долу, след текста на Общите условия. При упражняване от Потребителя на правото на отказ Доставчикът изпраща незабавно на Потребителя на траен носител потвърждение за получаване на отказа.

________________________________________________________

(Предоставените на Потребителя права по този член (чл. 9) се прилагат само ако той е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, т.е. физическо лице, което използва услуги, които не са свързани с неговата търговска или професионална дейност, и физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност при установяване на договорни отношения с Доставчика по реда на тези Общи условия. Този член не се прилага, ако Потребителят не е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.)

6.8Продължителност на договорните отношения:

Със сключване на този договор Страните установяват договорни отношения за неопределен период от време.

6.9Прекратяване на договора:

Потребителят има право да прекрати този договор по всяко време, докато активната му регистрация по чл. 9.1 се поддържа, като незабавно уведоми за това Доставчика чрез контактите за комуникация, указани на Сайта. Доставчикът има право да прекрати по всяко време този договор при изчерпване на наличностите от определени Продукти, както и по съображения за търговска целесъобразност. Правото на прекратяване на договора не засяга правата на страните, произтичащи от осъществени доставки, по отношение на които е изтекъл срокът за отказ по реда на чл. 9. по-горе. При прекратяване на договора Доставчикът дължи връщане на Потребителя на получените суми за поръчани, заплатени, но недоставени Продукти в срок до 30 (тридесет) дни от датата, на която е следвало да бъде осъществена съответната доставка.

6.10. Гаранция:

Законът за защита на потребителите предвижда законова гаранция за съответствие на предлаганите Продукти с договора за продажба. Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката.

6.11. Доставчикът гарантира качеството и съответствието на предлаганите Продукти с договора за продажба и се ангажира да отстранява своевременно всеки недостатък, който може да повлияе неблагоприятно върху тяхното качество.

Гаранцията при продажба на печатни продукти не покрива случаите на естественото им овехтяване, изцапване, разкъсване и/или добавяне на текст и/или каквито и да било графични елементи върху Продукта.

6.12. Продуктите на Доставчика във вид на електронни издания и други електронни услуги тази гаранция е валидна до момента на инсталиране на съдържанието на Продукта на компютъра, ползван за целта от Потребителя. Гаранцията не се отнася за случаите, в които Продуктът не може да бъде инсталиран или не функционира нормално поради неизправност на техниката на Потребителя, наличие на нелицензирана операционна система или такава, неотговаряща на техническите изисквания за работа с Продукта.

6.13. Условия за използване на стоките и услугите и влияние, което те оказват върху други стоки и услуги при евентуално съвместно използване:

Предлаганите от Доставчика електронни издания чрез сайта www.locrat.net, както и останалите стоки и услуги на Сайта, се потребяват в електронна среда. За продуктите са присъщи рискове с потенциално въздействие върху други стоки и услуги, като компютъпни вируси, неоторизиран достъп, загуба на информация, за които Доставчикът не носи отговорност.

7. ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ

7.1. Регистрацията в Сайта  www.locrat.net осигурява достъп до всички функционалности на Сайта. Регистрацията е безплатна и се осъществява, като Потребителят попълни регистрационна форма, в която посочи желано от него потребителско име и парола за достъп. Потребителското име и паролата за достъп трябва да съдържат комбинация от символи съобразно указанията на Сайта. В случай че посоченото от Потребителя потребителско име се ползва от вече регистриран Потребител, то Потребителят посочва друго потребителско име. Преди активация на Регистрацията Потребителят потвърждава съгласието си неговите лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от Доставчика в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство. Потребителят получава линк за активация на Регистрацията на посочен от него електронен адрес (имейл). Регистрацията на Потребителя остава активна до момента, в който Потребителят не я деактивира по свое изразено желание, или до момента, в който регистрацията не бъде изтрита от „ЛОКРАТ” ЕООД в случай на нарушаване на тези Общи условия.

7.2. За целите на регистрацията Потребителят е длъжен да предостави точна, вярна, актуална и изчерпателна информация за себе си при попълване на регистрационната форма, както и своевременно да осъвременява информацията при настъпване на промени. В случай че Потребителят предостави невярна, неточна или непълна информация, “ЛОКРАТ” ЕООД има право по своя самостоятелна преценка да заличи регистрацията на Потребителя и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои Продукти и услуги, съдържащи се на Сайта, без да носи каквато и да било отговорност.

7.3. В случай че услуга, предлагана чрез Сайта, се използва без извършване на регистрация от Потребителя в Централизирания регистрационен сайт, договорът се счита сключен от момента на първото използване на услугата. В този случай настоящите Общи условия имат действие от момента на първото използване на услугата от Потребителя до момента на преустановяване на използването на услугата.

8. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

8.1.  Като администратор на лични данни Доставчикът се задължава да обработва предоставените от Потребителите лични данни с цел обработка по електронен път при доставка на поръчани стоки и/или услуги и изпращане на информации до Потребителите във връзка с продуктите и условията на ползването. Доставчикът извършва обработката при коректно спазване на нормите на Закона за защита на личните данни.

8.2С активиране на потребителски профил Потребителят напълно и неоттегляемо дава съгласие да предоставя и актуализира личните данни, изискуеми от Доставчика във връзка с този договор. Потребителят се съгласява и овластява Доставчика да събира, съхранява и обработва данни, свързани с Потребителя, в съответствие със Закона за защита на личните данни, да поддържа и съхранява информацията, която Потребителят предоставя във връзка с договора.

8.3. Доставчикът изрично уведомява Потребителите, че предоставените от Потребителите лични данни не се предоставят на трети лица, освен в случаите, когато това се изисква по закон или по нареждане на оправомощен държавен орган.

8.4. Доставчикът гарантира на Потребителите, че личните им данни се обработват и съхраняват за целите на продажбите и информирането на потребителите, за поддръжка на определени функционалности на Сайта и и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни, като същите няма да се предоставят на трети лица за рекламни и промоционални цели.

9. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА

9.1. Потребителят се задължава да не разкрива на трети лица потребителското си име и парола и е изцяло отговорен за всички действия, които се извършват с неговото потребителско име и парола. При установено прехвърляне на профил за незаконно ползване на профил или продукт профилът на потребителя се заличава и достъпът до електронния продукт се прекратява.

9.2. Потребителят е длъжен да уведомява незабавно Доставчика за всяко неправомерно използване на потребителското си име и/или парола или за всяко друго нарушаване на сигурността на функциониране на Сайта. Потребителят в този случай е длъжен да предостави на Доставчика цялата информация, която му е известна относно конкретния случай на неправомерно използване, с цел осуетяване на бъдещи пробиви в системата за сигурност.

9.3. Потребителят се съгласява:

да не използва Сайта, за да създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Доставчика и Сайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата, където това е изрично посочено като разрешено.

9.4.  да не формулира, изпраща, публикува или предава по друг начин съдържание, което нарушава имуществено или неимуществено право на Доставчика или нарушава личното пространство на което и да е физическо лице;

9.5. да не нарушава нормалната работа на другите Потребители в Сайта, да не въздейства по какъвто и да е начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите Потребители да разглеждат и/или закупуват Продукти чрез функционалностите на Сайта;

9.6. да не възпрепятства предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, които се предоставят чрез Сайта;

9.7. да не събира и използва неправомерно лична информация за други Потребители;

10. ПРАВА НА ДОСТАВЧИКА ВЪРХУ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТИТЕ

10.1За подобряване на продуктите и услугите, за извършване на профилактика и отстраняване на дефекти Доставчикът има право по всяко време да ограничи или прекрати временно предоставянето на електронните продукти. Доставчикът може по всяко време да промени неограничено, да спре или прекрати всяка част на услугата, както и на достъпа до всички функции на услугата, приложения, бази данни или индивидуално съдържание.

10.2. Доставчикът си запазва правото без предизвестие да ограничава и/или отказва достъп до Сайта на Потребители, които нарушават правилата на ползване и законите.

10.3Доставчикът си запазва правото да редактира и/или премахва информация, предоставена от Потребител в нарушение на изискванията на тези Общи условия.

10.4Потребителят има право да достъпва, разпечатва, възпроизвежда и използва съдържанието, предоставено в Сайта, единствено за лична употреба. Разпечатването, възпроизвеждането, разпространението и използването на съдържанието на Сайта с търговска цел е забранено.

11. ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ, ЗАКУПУВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТИ

11.1. Цените и отстъпките на продуктите на доставчика са посочени ясно на мястото на всеки продукт в Сайта.

11.2. Цените на едро (при закупуване на повече от посочен в сайта брой) са с отстъпки в зависимост от обема на поръчката и се договарят. Минималната отстъпка при количество на продукта повече от 20 броя за един продукт, е 20 % от цената на дребно.

11.3Условията за заплащане са посочени в сайта.

11.4Печатните издания се заплащат при получаване в брой или по банков път в момента на доставката;

11.5. Достъпът до електронните издания се заплаща чрез платежната система, интегрирана в Сайта (myPOS) с дебитна/кредитна карта или друга онлайн система.

11.6. В случай на отказ от договора Доставчикът се задължава в срок от 30 (тридесет) дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ, да възстанови на Потребителя изцяло или частично заплатените от него суми.

11.7. Условията за доставка на Продукти са посочени на Сайта.

11.8. Печатните издания се доставят на посочен от Потребителя адрес в попълнената от Потребителя онлайн заявка срещу получаване на продажната цена или след банков превод на сметката на издателството, посочена във фактурата или в съобщение на Доставчика. Доставката на печатни издания в страната се извършва в рамките на 4 (четири) работни дни след поръчката.

11.9Достъп до електронните Продукти се предоставя за пълното съдържание след получаване на тяхната продажна цена. Доставчикът предоставя на Потребителя достъп до дигиталното съдържание. Ако определено дигитално съдържание не може да бъде достъпно след извършената покупка, Потребителят своевременно уведомява Доставчика за възникналия проблем. Тази клауза не се прилага, когато Продуктът не може да бъде инсталиран или не функционира нормално поради неизправност на техниката на Потребителя, нелицензиран или неизправен софтуер, или при потребление, неотговарящо на техническите изисквания за работа с Продукта.

11.10. Ако Доставчикът не е в състояние да изпълни задълженията си по договора поради липса на поръчаните Продукти, той е длъжен да уведоми Потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 (тридесет) дни.

11.11При получаване на пратка с печатни продукти Потребителят е длъжен да провери съдържанието на пакета за съответствия на доставената стока с поръчаната. В случай на констатирани несъответствия и/или нарушения във външния вид на стоката и/или нейната цялост Потребителят следва незабавно да уведоми представителя на куриерското дружество за съставяне на протокол за увредена пратка. В случай че пратката не бъде отворена веднага, в момента на своята доставка, и не бъдат отчетени посочените по-горе явни недостатъци, Доставчикът не поема ангажимент за подмяна на увредената стока.

11.12Доставчикът има право да променя по всяко време изпълнителя, извършващ доставката, без предварително да информира Потребителя, при условие че такава промяна не променя цената, сроковете и начина на доставка на поръчани и заплатени Продукти.

12. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА

12.1 Доставчикът се грижи като добър стопанин за опазване на Саита, сървъра и системния код от злонамерени атаки, но не гарантира отсъствие на такива атаки и препоръчва на Потребителя да осигури защита на потребителските софтуер и съдържание чрез антивирусни програми.

12.2. Доставчикът не носи отговорност за рискове в интернет средата, които могат да нарушат потреблението на продуктите.

В частност Доставчикът не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя в резултат на възможно прекъсване на използването на Сайта, загуба и/или повреда на данни и програми, разходи за заместващи услуги, включително в случаите, когато Доставчикът е бил уведомен за възможността от такива щети. Всяка отговорност на Доставчика няма да се разпростира към автори и администратори, представители, персонал и/или свързани лица.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Доставчикът „ЛОКРАТ“ ЕООД e собственик на издателство „Екстрем“ (преименувано от 2019 г. на „Лократ“.

Достовчикът е „ЛОКРАТ“ ЕООД е собственик на Сайта www.locrat.net.

13.2 Доставчикът има право да изпраща съобщения на Потребителите за продукти и други услуги, за нови Продукти и услуги, за промени в условията и начините на използване на услугите, предоставяни чрез Сайта.

13.3. Ако част от тези Общи условия се окаже недействителна (в противоречие със текущите държавни разпоредби) или неприложима, такава част не се приема за част от договора, като валидността на останалата част от договора остава в сила. В такъв случай се приема алтернативна клауза или разпоредба със значение, което е най-близко до значението на недействителната.

13.4. За неописаното в тези Общи условия се прилага действащото в Република България законодателство.

_________________________________________________________________________________

 

 

Приложение

към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от Закона за защита на потребителите

Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До „ЛОКРАТ” ЕООД, гр. София, Студентски, град, бл. 7А, locratpress@gmail.com, lzdatelstvoextrem@gmail.com

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/за предоставяне на следната услуга:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Поръчано на……………………./получено на……………………………………….

Имена на потребителя (физическо лице)………………………………………………………………..

Адрес на потребителя

Подпис на потребителя (само в случай че настоящият формуляр е на хартия)…..

Дата………………………

Ненужното се зачертава.