ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 12. КЛАС – ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ

Учебно помагало – електронно издание 6.00 лв
Автор: Сергей Герджиков
Гражданско образование за 12. клас
Сергей Герджиков
Учебнио помагало
Проф. Сергей Герджиков, автор на текста
Арам Агопян, автор на графичния дизайн
Арам Агопян, автор на корицата
ЛОКРАТ ЕООД
ISBN 978-619-7532-05-0
Формат: 70/100/16
Обем: 84 страници
www.locrat.net
izdatelstvoextrem@gmail.com


Това е учебно помагало по Гражданско образование.
Тук ще запишете вашите мнения и решения, изследвания и открития от последното си пътуване в света на гражданина.
Помагалото е създадено по учебната програма на МОН по гражданско обра¬зование за XII клас. То е продължение на нашия учебник за XI клас. Тук отново ще решавате казуси и ще проучвате закони. Основен текст ще бъде Консти¬туцията на Република България. Ще четете и други важни закони.
Учебната програма по гражданско образование за ХІІ клас се основава на Все¬общата декларация за правата на човека, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, Европейската референтна рамка за ключови компетентности, Конституцията на Република България.
Какво ще учите и тренирате?
- Ще решавате граждански казуси.
- Ще четете закони, за да намирате правилните решения.
- Ще дискутирате по двойки, на горещи столове, на кръгли маси и свободно.
- Ще правите изследвания – индивидуално и в екипи.
- Ще играете ролеви игри.

Учебният предмет гражданско образование в ХІІ клас поставя акцент върху: - гражданите, властта и държавата; - гражданите и икономиката; - България, света и глобалните проблеми. Курсът се гради с интерактивни техники на преподаване (учене с ориентация, изследване и опит, с решаване на казуси и дискусия, с разработване на проекти).
Свободният и отговорен гражданин:

-може да взема отговорни решения за себе си и за другите;
-познава и отстоява своите права, свободи и отговорности;
-има осъзнати отношения с държавата и обществото;
-е активен и мотивиран за позитивна промяна.

Какво ще постигнете?
Ще развиете умения за: решаване на граждански казуси, изследователско тър¬сене, ориентация в данни и новини, правилно аргументиране и дискусия, кон¬структивно общуване и управление на проекти.
На добър час!
Авторът

Моля, въведете вашата парола за достъп до съдържанието.