МЕТОДИКА
НА
ФИЛОСОФИЯТА
печатна+електронна
Цена 15.00. лв
свободен достъп за учители

Описание

Автори

Автор на текста:
© Проф. дфн Сергей Стоилов Герджиков, 2020
Графичен дизайн © Радослав Георгьовски
Художник на корицата © Радослав Георгьовски

ISBN: 978-954-8418-00-3
©  Екстрем 2029

www.locrat.net

Лекции по курса: Методика на обучението по философия във философския факултет.
Книгата е предназначена за учители, студенти и методисти.

Налична е електронно в ресурсите за учители и печатно в огроничен тираж.

СВАЛЕТЕ Я ОТТУК

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 1. ФИЛОСОФИЯТА КАТО ИГРА
 2. ЗАЩО ФИЛОСОФИЯ В 21 ВЕК?
 3. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЛОСОФИЯ
 4. ФИЛОСОФИЯТА КАТО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ
 5. УЧЕБНИЦИ ПО ФИЛОСОФИЯ
 6. НОВИ ТЕХНИКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЛОСОФИЯ
 7. ТВОРЧЕСКАТА РОЛЯ НА УЧИТЕЛЯ
 8. ЧАС ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
 9. ЧАС ЗА ДЕЙНОСТИ
 10. ДИСКУСИЯ И ДЕБАТ
 11. РАБОТА С ТЕКСТОВЕ
 12. СЪЗДАВАНЕ НА ЕСЕ (АНАЛИТИЧЕН ТЕКСТ)
 13. РЕШАВАНЕ НА КАЗУС
 14. УЧЕБЕН ТЕСТ И ВЪПРОСНИК
 15. РОЛЕВА ИГРА И ЗАДАЧА-ИГРА
 16. ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ
 17. УЧЕБЕН И ГРАЖДАНСКИ ПРОЕКТ
 18. ОЦЕНЯВАНЕ И ТЕСТОВЕ ПО ФИЛОСОФИЯ