ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА 11. КЛАС
ЛОКРАТ 2019
УЧЕБНИК
печатен+електронен
с полета за писанеIЦена 12.00 лв.

Описание

Автори:

Автори на текста © 2019 Проф., дфн Сергей Герджиков, Васил Лозанов (упражнения в Работни страници)
Графичен дизайн © 2019 Арам Агопян
Корица © 2019 Арам Агопян
Илюстрации: Фотографии от www.pixabay.com, Wikipedia, авторски

978-619-7532-03-6

© Издателство „Лократ“, 2020

www.locrat.net

 

Вижте електронно издание с ресурси.

Налично за предварителни продажби

Анотация

Гражданско образование за 11. клас
Сергей Герджиков, Васил Лозанов
Учебник, печатен вариант
ПОЛУЧИЛ 13 ОТ 13 гласа ОДОБРЕНИЕ ОТ КОМИСИЯ НА МОН.

© Проф. Сергей Герджиков, автор на текста
© Васил Лозанов, автор на задачи в Работни страници от с. 141 до с. 154
© Арам Агопян, автор на графичния дизайн
© Арам Агопян, автор на корицата
© ЛОКРАТ ЕООД
ISBN 978-619-7532-03-6
Формат: 70/100/16
Обем: 10 коли
www.locrat.net
izdatelstvoextrem@gmail.com

Скъпи единайсетокласници,
Предстои ни ново пътуване с проучвания и открития, проекти и игри. Ще навлезем в областта на човешките права и отговорности, в света на политиката и властта. Целта е да станем пълноценни граждани на едно демократично общество.
Този учебник е създаден по учебната програма на МОН по гражданско образование за XI клас. Той се основава на Всеобщата декларация за правата на човека, Конвенцията за правата на детето, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, на Конституцията на Република България.
В серия от часове за нови знания и дейности ще опознаем какви са нашите човешки и граждански права и нашите граждански отговорности и задължения. Ще вникнем в демократичните механизми на политиката и властта. Ще решаваме казуси и ще анализираме текстове. Ще се запознаем с важни закони и правила. В този учебник ще попълваме анкети и таблици, ще правим писмени коментари, ще решаваме тестове. Ще проучваме и презентираме резултатите от нашите проучвания. Ще правим граждански проекти за нашето училище и местната общност. Ще вникнем в идентичностите и различията на човешките общности. Ще развиваме позитивна нагласа в нашето гражданско поведение.
Какво ще постигнем?
Ще продължим развиването на критическо мислене и аргументиране.
Ще можем да участваме в граждански дебати.
Ще се учим да създаваме и управляваме проекти.
Ще тренираме общуването си с различните общности.
Свободният и отговорен гражданин:
познава и отстоява своите права и отговорности;
може да взема решения за себе си и за общността;
има осъзнати отношения с държавата и обществото;
е активен участник в социални събития и има мотивация за позитивна социална промяна.
На добър час!
Авторът

Съдържание